TFF'nin Yeni Süper Lig Kuralları

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2024-2025 sezonundan başlayarak beş sezonluk bir plan dahilinde Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısının düşürülmesi ve yerli oyuncuların teşvik edilmesine yönelik yeni düzenlemeleri açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2024-2025 sezonundan itibaren Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısının 12'ye düşürüleceğini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2024-2025 sezonundan itibaren 5 sezonluk projeksiyonla uygulanacak Süper Lig Oyuncu Uygunluğu detaylarını kararlaştırdığı toplantıda alınan kararları açıkladı. TFF Yönetim Kurulu'nun aldığı kararlara göre, Süper Lig'de 2024-2025 sezonundan itibaren takip eden ilk üç sezonda A Takım listesinde yazılacak yabancı uyruklu futbolcu sayısı 14'den 12'ye, takip eden sonraki iki sezonda da 11'e düşürülürken, maç günü listesinde ise sınırlama olmayacak.

A Takım listesine yazılacak futbolcu sayısı da kulüplerin transfer bütçelerini daha verimli kullanabilmelerini sağlamak amacıyla 30'dan 26'ya düşürülecek.

Yerli akademilerden yetiştirilen oyuncu zorunluluğu getirilecek

TFF Yönetim Kurulu'nun aldığı kararlardan bir diğerinde ise Kulüp A Takım listesine yazılacak A Milli Futbol Takımı'nda oynamaya uygun 14 futbolcudan ilk üç sezonda en az 2'sinin, sonraki iki sezonda en az 3'ünün kulüp akademisinden yetiştirilmiş olması zorunluluğu getirilecek. Kulüp akademisinden yetişmiş oyunculara ek olarak beş sezonda da A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğu bulunan 14 futbolcudan en az 5'inin yerli akademilerde yetişmiş olması zorunluluğu da getirilecek.

Yerli oyuncu oynatana teşvik verilecek

2024-2025 sezonundan itibaren yabancı uyruklu futbolcu transferlerinden alınacak fon bedellerinin büyük bir bölümü A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğu bulunan futbolcu oynatan kulüplere federasyonca 'yerli futbolcu teşvik fonu' olarak ödenecek.

TFF Yönetim Kurulu'nun 2024 - 2025 Sezonu Birinci Transfer ve Tescil Döneminden itibaren başlamak ve 5 (beş) sezon uygulanmak üzere aldığı kararlar şu şekilde:

"Madde 1 - Süper Lig Futbolcu Uygunluğu

1 - Kulüpler A Takım Listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu
bulunmayan 2024 - 2025, 2025 - 2026 ve 2026 - 2027 sezonlarında en fazla 12 futbolcu, 2027
- 2028 ve 2028 - 2029 sezonlarında ise en fazla 11 futbolcu bulundurmak kaydıyla, yabancı
uyruklu futbolcularla sözleşme imzalayabilir ve tescil ettirebilirler.

2 - 2024 - 2025, 2025 - 2026 ve 2026 - 2027 sezonlarında 12’den, 2027 - 2028, 2028 - 2029
sezonlarında ise 11’den fazla sayıda yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşmesi bulunan Süper Lig
Kulüpleri, A Takım Listesine yazılmamış yabancı uyruklu futbolcuları A Takım
müsabakalarında oynatamazlar.

3 - Kulüpler birinci fıkrada öngörülen A Takım Listesine yazılan Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmayan futbolculara ilaveten; 2023 - 2024 Sezonunda Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ülkelerinin vatandaşı olarak
A Takım Listesine yazılan 1 futbolcuyu ve Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmamakla birlikte Türk Vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olarak A Takım Listesine yazdıkları 1 futbolcuyu sözleşme süreleri sonuna kadar müktesep hakları sebebiyle
Madde 2’nin e fıkrası kapsamında A Takım Listesine yazabilirler. Bu futbolcuların sözleşmelerinin sona ermesi halinde; uzatma, sözleşme yenileme ve diğer kulüplerle
imzalayacakları sözleşmeler A Milli Takımda oynama uygunluğu bulunmayan futbolcu kapsamında tescil edilecek ve A Takım Listesine bu doğrultuda yazılacaktır.

4 - Kulüpler, 2024 - 2025 sezonunda 01.01.2004 ve daha sonra doğmuş (2025 - 2026
sezonunda 01.01.2005, 2026 - 2007 sezonunda 01.01.2006, 2027 - 2028 sezonunda
01.01.2007, 2028 - 2029 sezonunda 01.01.2008 olarak uygulanacaktır.) Türkiye A Milli
Takımında oynama uygunluğu bulunan tescilli profesyonel futbolcularını A Takım Listesine
yazma zorunluluğu olmaksızın müsabakalarda oynatabilirler. Bu futbolcuların son 6 ay süreyle
kulübüne tescilli olması ve 15 yaşını tamamlamış olmaları kaydı ile profesyonel futbolcu
olmaları koşulu aranmaz.

Madde 2 - A Takım Listesi

1 - Kulüpler aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde resmi müsabakalara iştirak edecek
profesyonel futbolcularının A Takım Listesini Federasyona ibraz etmek zorundadır:
a) A Takım Listesi en fazla 26 futbolcudan oluşur.
b) A Takım Listesinde yer alacak en az 14 futbolcunun, Türkiye A Milli Futbol Takımında
oynama uygunluğuna sahip futbolcu olması zorunludur. Bununla birlikte listeye
yazılmasına izin verilen yabancı uyruklu futbolcular dışında A Takım Listesine
yazılacak tüm futbolcuların yukarıdaki 1 nci maddenin 3. fıkrası hükümleri saklı kalmak
kaydıyla Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip olması
zorunludur.
Yukarıda belirtilen futbolcular açısından 15 Haziran 2015 tarihinden önce başka ülke A
Milli Futbol Takımlarını tercih etmiş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı futbolcular
bakımından Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu şartı aranmaz.
Türk vatandaşlığına sonradan geçen yabancılar ise, başka ülkelerin A Milli Futbol
Takımında oynamamış olmaları kaydı ile vatandaşlığa kabul için yapmış oldukları ilk
müracaat tarihinden itibaren beş yıl geçtikten sonra ve Türkiye Genç Milli Takımlarının
herhangi bir yaş kategorisinin en az bir resmi müsabakasında oynamış olmaları koşulu
ile bu kapsamda listeye yazılabilirler.

c) Yukarıdaki “b” bendinde bahsi geçen 14 futbolcudan 2024 - 2025, 2025 - 2026 ve
2026 - 2027 Sezonlarında en az 2’sinin, 2027 - 2028 ve 2028 - 2029 Sezonlarında ise
en az 3’ünün 15’inci yaş gününe denk gelen sezon ile 21’inci yaş gününe denk gelen
sezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 3 sezon veya 36 ay kendi kulübünün
akademisinde tescilli olarak yetişmiş olması zorunludur.
d) Yukarıdaki “b” bendinde bahsi geçen 14 futbolcudan en az 5’inin, 15’inci yaş gününe
denk gelen sezon ile 21’inci yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili veya kesintisiz
en az 3 sezon veya 36 ay Federasyonumuza kayıtlı diğer kulüplerin akademisinde
tescilli olarak yetişmiş olması zorunludur.
e) Kulüpler, A Takım Listesine yurt içi veya yurt dışındaki kulüplerde yetişmiş yukarıda
belirtilen futbolcular dışında Türkiye A Milli Takımında oynama uygunluğuna sahip en
fazla 7 futbolcu yazabilirler.
f) Kulüpler A Takım Listesinde en fazla 3 kaleci bulundurabilir. Bu kalecilerden en az
ikisinin “b” bendinde belirtilen Türkiye A Milli Takımında oynama uygunluğu bulunan
futbolcu olması zorunludur.
g) Kulübün “b”, “c”, “d” bentlerinde öngörülen kriterlere uygun futbolcuları bildirmemesi
durumunda A Takım Listesi, bildirilmeyen futbolcu sayısı kadar eksik oluşturulur;
ayrıca ilgili kulüpler hakkında talimatlara aykırılık sebebiyle disiplin işlemi yapılır.
h) Yukarıda “b”, “c”, “d” ve “e” bentlerinde yer alan futbolculardan, son listelerin TFF’ye
ibrazından sonra Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğunu kaybedenler,
takip eden ilk transfer ve tescil döneminin başında bu kapsamda oynama uygunluğuna
sahip futbolcu statüsünü yitirir. Transfer ve Tescil Dönemleri içerisinde Türkiye A Milli
Futbol Takımında oynama uygunluğunu kaybeden futbolcular ise derhal listedeki
Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu statüsünden
çıkarılırlar.

Madde 3 - A Takım Listesinin TFF’ye Sunulması

1 - Kulüpler, ilk resmi müsabakalarından 24 saat öncesine kadar A Takım Listesini TFF’ye
ibraz etmek zorundadır.
2 - A Takım Listesi birinci transfer ve tescil dönemi içerisinde kulübün resmi müsabakalarından
24 saat önce kulüpler tarafından revize edilebilir.
3 - A Takım Listesinin, ikinci transfer ve tescil dönemine kadar geçerli olacak şekilde, birinci
transfer ve tescil döneminin bitimini takip eden üç gün içerisinde TFF’ye ibraz edilmesi
zorunludur.
4 - İkinci Transfer ve Tescil Döneminin başlangıcından itibaren kulüpler A Takım Listelerini
kulübün resmi müsabakalarından 24 saat öncesine kadar revize edebilirler.
5 - İkinci Transfer ve Tescil Döneminin bitimini takip eden üç gün içerisinde sezonun sonuna
kadar geçerli olacak A Takım Listesinin TFF’ye ibraz edilmesi zorunludur.
6 - A Takım Listesine yazılacak olan futbolcuların kulüp adına TFF tarafından tescillerinin
yapılmış olması zorunludur. Ancak, uluslararası transferlerde Uluslararası Transfer Sertifikası
talep edilmiş olmasına rağmen sertifikası gelmeyen futbolcular A Takım Listesine yazılabilir.
Bu durum listede kulüp tarafından açıkça belirtilecektir. Bu durumda olan futbolcular TFF
tarafından tescil edilmedikçe müsabakalarda oynama uygunluğunu kazanamazlar. Bu
futbolcuların tescilinin gerçekleşmemesi halinde revize dönemleri dışında bu futbolcuların
yerine başka futbolcuların ilave edilmesine izin verilmez.
7 - A Takım Listesini süresinde TFF’ye ibraz etmeyen kulüplerin müsabakalara katılmalarına
izin verilmez.

Madde 4 - Müsabaka İsim Listesi

1 - Müsabaka İsim Listesi en fazla 21 futbolcudan oluşur.
2 - Kulüpler, 2024 - 2025 sezonunda ( Aşağıdaki düzenlemede yer alan 01.01.2024 olan
doğum tarihi sonraki sezonlarda sırasıyla 01.01/2005, 2006, 2007 ve 2008 olarak
güncellenecektir) Müsabaka İsim Listesine ;
a) A Takım Listelerinde yazılı futbolcularını,
b) A Takım Listesine yazmadıkları 01.01.2004 ve daha sonra doğmuş Türkiye A Milli
Takımında oynama uygunluğu bulunmaları koşulu ile, tescilli profesyonel
futbolcuları ile, aynı şartlara sahip son 6 ay süreyle kulübüne tescilli olması ve 15
yaşını tamamlamış olmaları kaydı ile amatör futbolcularını,
c) 01.01.2004 ve daha sonra doğmuş olmaları koşuluyla 15 yaşından itibaren kesintili
veya kesintisiz en az 3 sezon veya 36 ay süreyle kulüpte tescili bulunan Azerbaycan,
Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ülkelerinin vatandaşı
profesyonel futbolcularını, yazabilirler.

Madde 5 - Alt Yapı Fonları ve Teşvik Sistemi

2024- 2025 Sezonu Birinci Transfer ve Tescil Döneminden itibaren tescili yapılacak Türkiye
A Milli Takımında Oynama Uygunluğu bulunmayan futbolcular için kulüplerden Federasyonca
daha sonra belirlenecek esaslar çerçevesinde alt yapı fon bedeli alınacaktır.
Bu fon bedellerinin büyük bir kısmı Federasyonca daha sonra belirlenecek usul ve esaslara göre
Türkiye A Milli Takımında oynama uygunluğu bulunan futbolcu oynatan kulüplere yerli
futbolcu teşvik fonu olarak geri ödenecektir.
Fon bedelleri ve teşvik sistemi daha sonra ilan edilecektir.

11 Oca 2024 - 12:01 - Kocaelispor haberleri


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgün Kocaeli Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgün Kocaeli hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgün Kocaeli editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgün Kocaeli değil haberi geçen ajanstır.


Kocaeli haber