Vakıa Suresi Anlamı - Vakıa Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Vâkıa Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 56. suresidir. Bu sure, genellikle, ölüm ve ahiret hayatının gerçeklerini, insanların kıyamet günündeki durumlarını ve cennet ile cehennemin tasvirlerini içerir. Peki, Vakıa suresi anlamı nedir? Vakıa suresi türkçe okunuşu nasıldır? Vakıa suresi arapça okunuşu, vakıa suresi meali ve vakıa suresi fazileti nelerdir? İ

Vakıa Suresi Anlamı - Vakıa Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti
Haber albümü için resme tıklayın

Vakıa Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 56. suresidir ve Mekke döneminde indirilmiştir. Toplam 96 ayetten oluşan bu sure, ismini ilk ayetinde geçen "El-Vaki'a" (Gerçekleşecek Olay) kelimesinden alır. Sure, Kıyamet Günü'nün dehşetini, bu günde insanların üç farklı gruba ayrılacağını ve Ahiret hayatının gerçeklerini anlatır. Peki, Vakıa suresi türkçe okunuşu nasıl? Vakıa Suresi anlamı nedir? Vakıa suresi meali ve fazileti neler? Vakıa suresi arapça okunuşu nasıldır?

VAKIA SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

1. İza vekaatil vakiatu

2. Leyse livak'atiha kazibetun

3. Hafidatun rafia tun

4. İza ruccetil ardu recca

5. Ve bussetil cibalü bessen

6. Ve fekanet hebaen munbessen

7. Ve kuntum ezvacen selase ten

8. Ve Ashabı Meymeneti ma ashabul meymene ti

9. Ve ashabu'l meş'eme te ma ashabu'l meş'eme ti

10. Ves Sabikun Es Sabikun

11. Ulaikel Mukarrebun.

12. Fiy cennatin naim

13. Sulletun minel evveline.

14. Ve kalilun minel ahirin

15. 'ala sururin melunetun

16. Muttekiine 'aleyha mütekabilin

17. Yetufu 'aleyhim veldanun muhalledune

18. Biekvabin ve ebariyka ve ke'sin min ma'ıynin

19. La yüsad daune 'anha vela yunzifun

20. Ve fakihetin mimma yetehayyerune.

21. Ve lahmi tayrin mimma yeştehune

22. Ve hurun'ıynun

23.Ke Emsalil Lu'lu İl Meknuni

24.Cezaen bima kanu ya'melun

25.La yesme'une fiyha lağven ve la tesiymen

26.İlla kıylen selamen selamen

27.Ve ashabulyemiyni ma ashabulyemiyni

28.Fi sidrin mahdud

29.Ve talhın mendudin

30.Ve zıllin memdudin

31.Ve main meskubin

32.Ve fakihetin kesiyretin

33.La maktu'atin ve la memnuatin

34.Ve furuşin merfuatin

35.İnna enşe nahu ne inşa.

36.Fece Alna Hunne ebkara

37.'Uruben etraben.

38.Li Ashabil Yemini

39.Sulletun minel evveline

40.Ve sulletun minelahiriyne

41.Ve ashabuşşimali maishabuşşimali

42.Fiy semum ve hamim

43.Ve zıllin min yahmumin

44.La baridin ve la keriymin.

45.İnnehum kanu kable zalike mütrefin

46.Ve kanu yusırrune alelhınsil azıymi

47.Ve kanu yekulune eiza mitna ve kunna turaben ve izamen einne lemeb'usune

48.Eve abaunel evvelune

49.Kul innel evveline vel ahirine

50.Lemecmu'une ila miykati yevmin malum

51.Summe innakum eyyuheddallunelmukezzibune

52.Leakilune min şecerin min zakkumin

53.Femaliune minhelbutune

54.Feşaribune 'aleyhi minel hemmi

55.Feşaribune şurbelhiymi

56.Haza nuzuluhum yevmeddiyni

57.Nahnu halaknakum felevla tusaddikune

58.Efereeytum ma tumnune

59.Eentum tahlukunehu em nahnulhalikune

60.Nahnu kadderna beynekumulmevte ve ma nahnu bimesbukıyne

61.'Ala en nubeddile emsalekum ve nunşiekum fiy ma la ta'lemune

62.Ve lekad 'alimtumunneş'etel'ula felevla tezekkerune

63.Efereeytum ma tahrusune

64.Eeentum tezre'unehu em nahnuzzari'une

65.Lev neşa'u lece'alnahu hutamen fezaltum tefekkehune

66.İnna lemuğremune

67.Bel nahnu mahrumune

68.Efereeytumulmaelleziy teşrebune

69.Eentum enzeltumuhu minelmizni em nahnulmunzilune

70.Lev neşa'u ce'alnahu ucacen felevla teşkurune

71.Efereeytumunnarelletiy turune

72.Eentum enşe'tum şecereteha em nahnul munşiune

73.Nahnu ce alnaha tezkireten ve meta'an lilmuk viyne

74.Fesebbih bismi rabbikel azıym

75.Fela uksimu bimevakı'ınnnucumi

76.Ve innehu lekasemun lev ta'lemune 'azıymun

77.İnnehu lekur anun keriymun

78.Fiy kitabin meknun

79.Lya yemessuhu illel mutahherun e

80.Tenzilun min rabbil alemiyne

81.Efe Bi Hazel Hadisi entüm mudhinune

82.Ve tec'alune rizkakum ennekum tukezzibune

83.Felevla iza beleğatilhulkume

84.Ve entum hıyneizin tenzurune

85.Ve nahnu akrebu ileyhi minkum ve lakin la tubsırune

86.Felevla in kuntum ğayre mediyniyne

87.Terci'uneha in kuntum sadikıyne

88.Feemma in kane minelmukarrebiyne

89.Feravhun ve reyhanun ve cennetu naıymin

90.Ve emma in kane min ashabilyemiyni

91.Feselamun leke min ashabilyemiyni

92.Ve emma in kane minelmukezzibiyneddalliyne

93.Fenuzulun min hamiymin

94.Ve tasliyetu cahıymin

95.İnne haza lehuve hakkul yakıyn

96.Fesebbih bismi rabbikel azıymi

VAKIA SURESİ TEFSİRİ

Vakıa Suresi'nin Türkçe tefsiri, surede anlatılan Kıyamet günü ve sonrasındaki olayların detaylı açıklamasını içerir. Bu tefsir, surede geçen ayetlerin günümüz Türkçesiyle anlamını ve yorumunu sunar, böylece Vakıa suresinin mesajının daha iyi anlaşılmasını sağlar.

Vakıa Suresi Anlamı - Vakıa Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

VAKIA SURESİ FAZİLETLERİ

Vakıa Suresi'nin faziletleri, İslam inancında özellikle maddi ve manevi bereket ile ilişkilendirilir. Vakıa Suresi okumanın, rızık genişliği ve maddi sıkıntılardan korunma gibi faydaları olduğuna inanılır. Ayrıca, manevi huzur ve kalp yumuşaklığı sağladığı da düşünülür.

VAKIA SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU

Kıyamet koptuğu zaman.

2. Onun vukuunu yalanlayacak hiç kimse yoktur.

3. O alçaltıcı, yükselticidir.

4. Yer şiddetle sarsıldığı zaman!

5. Dağlar parçalandığı zaman!

6. Dağılıp toz duman haline geldiği zaman!

7. Ve sizler üç sınıf olduğunuz zaman!

8. Sağın adamları, ne uğurludurlar onlar!

9. Solun adamları, ne uğursuzdurlar onlar!

10. Hayır yarışlarında tâ öne geçip kazananlar.

11. İşte onlar (Allah'a en çok) yaklaştırılmış olanlardır.

12. Naîm cennetindedirler.

13. Onların büyük bir kısmı eski ümmetlerdendir.

14. Bir kısmı da sonrakilerdendir.

15. Altın ve mücevherlerle işlenmiş tahtlar üzerindedirler.

16. Onların üzerine karşılıklı olarak yaslanırlar.

17. Etraflarında ölümsüz gençler dolaşır.

18. Akıp giden şarap kaynağından doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle.

19. Bu şaraptan ne başları ağrıtılır ne de akılları giderilir.

20. Beğendikleri meyveler.

21. Canlarının çektiği kuş etleri.

22. Onlar için ceylan gözlü huriler vardır.

23. Gün görmemiş inciler gibi.

24. İşledikleri amellerine karşılık olarak.

25. Orada boş ve günaha sokacak bir söz duymazlar.

26. Sadece selâma karşılık selâm sözü işitirler.

27. Defterleri sağdan verilenler, ne mutlu o sağcılara!

28. Onlar dikensiz kirazlar,

29. Salkımları sarkmış muz ağaçları,

30. Uzamış gölgeler altındadırlar.

31. Çağlayarak akan sular kenarlarındadırlar.

32. Bol meyveler arasında,

33. Bitip tükenmeyen ve yasak da edilmeyen.

34. Ve yüksek döşekler üzerindedirler.

35. Biz onları (cennete giren kadınları) yepyeni bir yaratılışla yaratmışızdır.

36. Böylece onları hep bakire kızlar yapmışızdır.

37. Eşlerine düşkün ve hepsini bir yaşta nâzeninler kılmışızdır.

38. Bütün bunlar Ashab-ı yemin (sağcılar) içindir.

39. Onların bir çoğu önceki ümmetlerdendir.

40. Bir çoğu da sonrakilerdendir.

41. Amel defterleri soldan verilenler! Onlar ne uğursuzdurlar!

42. İnsanın içine işleyen ateşin alevi ve kaynar su içindedirler.

43. Onlar kapkara dumandan bir gölge altındadırlar.

44. Ki ne serindir, ne de hoş!

45. Çünkü onlar bundan önce (dünyada iken) varlık içinde şımartılmışlardı.

46. Büyük günah işlemekte direnir dururlardı.

47. Ve diyorlardı ki: "Öldüğümüzde, toprak ve kemik yığını olduğumuzda mı, biz mi tekrar dirileceğiz?"

48. "Önce gelip geçmiş atalarımız da mı?"

49. De ki: "Hem öncekiler, hem sonrakiler."

50. "Bilinen bir günün belli vaktinde mutlaka toplanacaklardır."

51. Sonra siz ey sapıklar, yalanlayıcılar!

52. Doğrusu siz zakkum ağacından yiyeceksiniz.

53. Karınlarınızı onunla doyuracaksınız.

54. Üzerine de kaynar su içeceksiniz.

55. Hem de susamış develerin suya saldırışı gibi içeceksiniz.

56. Ceza gününde işte onlar böyle ağırlanacaklardır.

57. Ey inkâr edenler! Sizi biz yarattık. Hâlâ tasdik etmeyecek misiniz?

58. Gördünüz mü (rahimlere) akıttığınız meniyi?

59. Onu (siz mi düzgün bir insan sûretine getirip) yaratıyorsunuz, yoksa yaratanlar biz miyiz?

60. Aranızda ölümü takdir eden biziz ve biz önüne geçilebileceklerden değiliz.

61. Sizi ortadan kaldırıp da sizin yerinize benzerlerinizi getirmeye ve sizi bilmeyeceğiniz bir biçimde yaratmaya da gücümüz yeter.

62. Her halde ilk yaratılışınızı bilirsiniz, (fakat tekrar yaratılacağınızı) düşünmeli değil misiniz?

63. Şimdi bana ekmekte olduğunuz (tohum işini) haber verin!

64. Onu yerden siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitirenler biz miyiz?

65. Eğer isteseydik onu (o ekini tohumsuz) bir ot kırıntısı yapardık da siz şaşakalırdınız.

66. (O zaman şöyle derdiniz): "Doğrusu biz çok zarara uğratıldık."

67. "Hatta umduğumuzdan mahrum kaldık."

68. İçmekte olduğunuz suyu da söyleyin bana!

69. Onu buluttan indiren siz misiniz, yoksa indirenler biz miyiz?

70. Eğer dileseydik, onu (içilmeyecek) tuzlu bir su yapardık. Hâlâ şükretmez misiniz?

71. Söyleyin şimdi bana, çakmakta olduğunuz ateşi!

72. Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa biz miyiz yaratan?

73. Biz onu bir ibret ve çöl yolcuları için bir fayda yaptık.

74. Çok büyük olan Rabbinin adını tesbih et!

75. Hayır! Yıldızların yerleri üzerine andolsun ki!

76. Bu, eğer bilirseniz, gerçekten büyük bir yemindir.

77. Muhakkak ki o, elbette çok şerefli bir Kur'an'dır.

78. Koruma altında olan bir kitaptadır.

79. Temizlenmiş olanlardan başkası ona el süremez.

80. Âlemlerin Rabbinden indirilmiştir.

81. Şimdi siz bu sözü mü küçümsüyorsunuz?

82. Rızkınıza karşılık şükrü, onu yalanlamakla mı yerine getiriyorsunuz?

83. Can boğaza dayandığında,

84. Siz (o can çekişen kimseye) bakar durursunuz.

85. Biz ona sizden yakınız, fakat siz görmezsiniz.

86. Eğer siz hesap ve ceza görmeyecekseniz,

87. Onu (çıkmak üzere olan canı) geri çevirsenize! İddiânızda doğru sözlü iseniz.

88. O (ölen kişi Allah'a) yaklaştırılanlardan ise,

89. Ona rahatlık, güzel rızık ve Naîm cenneti var.

90. Eğer sağcılardan ise,

91. "Ey sağcı! Sağcılardan sana selâm!" denir.

92. Amma yalanlayıcı sapıklardan ise,

93. İşte ona kaynar sudan bir ziyafet,

94. Ve cehenneme atılma vardır.

95. Kesin gerçek budur işte.

96. Çok büyük olan Rabbinin adını tesbih et!15 Oca 2024 - 11:14 - Güncel bilgiler


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgün Kocaeli Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgün Kocaeli hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgün Kocaeli editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgün Kocaeli değil haberi geçen ajanstır.


Kocaeli haber